Årsrapport 2023:

Positiv udvikling i driften af Dades’ ejendomme – men stigende afkastkrav medfører negative værdireguleringer

 

Dades’ regnskab for 2023 viser en fortsat positiv udvikling i udlejningsaktiviteterne, hvor alle tre segmenter (Kontor, Center, Bolig) oplevede solid fremgang. Det betød, at udlejningsindtægterne i alt udgjorde 1,4 mia. kr. og driftsresultatet (EBIT) 992 mio. kr. Justeret for til- og afgange i årets løb, er der tale om en fremgang i tallene på henholdsvis 5,4% og 6,9% i forhold til 2022.

Hvor Dades i 2022 havde store positive værdireguleringer på i alt 3,3 mia. kr. på ejendomsporteføljen og renteafdækning, har udviklingen på de finansielle markeder og ejendomsmarkedet betydet negative reguleringer på 2,7 mia. kr. i 2023. Det skyldes blandt andet, at afkastkravene ved investering i fast ejendom er steget i løbet af 2023, og således har betydet en nedskrivning på 2,1 mia. kr. (7,6%) på porteføljen. Blandt andet derfor er tidligere års hensættelse til resultatbaseret vederlag på 350 mio. kr. tilbageført. For 2022 og 2023 har Dades opnået en samlet indtægt på 653 mio. kr. på værdireguleringsposterne.

Selskabets resultat efter skat i 2023 er et underskud på 1,4 mia. kr. mod et overskud i 2022 på 2,9 mia. kr., dvs. samlet set et overskud på 1,5 mia. kr. for de sidste to år.

 

Søren Kristiansen, selskabets adm. direktør, udtaler:  ”Vi er meget tilfredse med den fortsatte positive udvikling i driften af vores ejendomme, der har givet et positivt driftsresultat (EBIT) på 992 mio. kr. – det er selskabets hidtil bedste. Isoleret set er vi ikke glade for de store negative reguleringer på værdien af selskabets ejendomme og renteafdækning, men ses 2022 og 2023 samlet, er der tale om en indtægt på 653 mio. kr. på disse poster, hvilket er tilfredsstillende.”

Dades har stort fokus på bæredygtighed og ansvarlighed. I den sammenhæng udtaler Søren Kristiansen: ”Som ejer af et betydeligt antal ejendomme, er vi meget bevidste om vores ansvar i relation til bæredygtighed. Vi er derfor også glade for, at alle på nær enkelte ejendomme ved udgangen af 2023 er inkluderet i en DGNB-porteføljecertificering (ca. 1 mio. m²). Vi vil i de kommende år fortsætte indsatsen på området til glæde for vores lejere, ejere og samfundet generelt.”  

Udover bæredygtighed, ansvarlighed og lønsomhed bliver fokus i 2024 opførelsen af to nye boligejendomme, Kulturporten i Farum og Solhusene i Bagsværd på i alt 15.000 m².

Læs hele rapporten her

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Adm. direktør Søren Kristiansen
Tlf. 20 82 56 00

Tilbage til oversigten